Studiekontrakt

Avtale mellom Student og Akademiet for personlig trening

1. Vedtakelse og anvendelse

Denne avtalen gjelder for alle studier, fagsamlinger og kurs ved Akademiet for Personlig Trening AS (heretter «AFPT»).

Bestilling skjer ved at studenten aksepterer denne avtalen, enten på AFPTs nettsider, per e-post eller per post. Avtalen blir i sin helhet bindende for både studenten og AFPT på tidspunktet AFPT mottar den aksepterte avtalen fra studenten (heretter «påmeldingstidspunktet»). Dette påmeldingstidspunktet registreres i AFPT sitt system ved påmelding.

AFPT anbefaler at studenten setter seg inn i AFPTs studietilbud før denne avtalen aksepteres. Studietilbudet er beskrevet på AFPTs nettsider.

 

2. Studieavgift og kredittopplysninger

Den samlede studieavgiften, inkludert alle avgifter og gebyrer er spesifisert på AFPT sine nettsider. Ved å inngå denne avtalen forplikter studenten seg til å betale studieavgiften i tråd med disse vilkårenes punkt 3, 4 og 5.

Dersom studenten gjør egne betalingsavtaler utenom de ordinære anses første avdrag etter påmeldingsavgift som første betalingstermin og påmeldingen er dermed bindende (se pkt. 4.) Andre betalingstermin regnes som resterende 50% av studieavgiften som ikke er medregnet i påmeldingsavgift og første betalingstermin.

Ved benyttelse av SVEA Finans sin finansieringsløsning er studenten selv pliktig til å sette seg inn i de respektive reglene knyttet til løsningen.

Dersom AFPT skal kunne dele opp betalingen utover de i denne kontrakten nevnte betalingsvillkår godkjenner studenten AFPT sin rett til å innhente kredittopplysninger via tredjepartsleverandør.

Det gjøres oppmerksom på at studieavgiften ikke dekker reise, opphold, mat eller annet knyttet til studentens gjennomføring av utdannelsen.

Det gjøres oppmerksom på at AFPT sitt utdannelsestilbud PT Total anses som en (1)  total utdannelse over to (2) semester. Studieavgiften for PT Total regnes derfor som en sum og er gjenstand for betalingsforpliktelsene i tråd med denne avtalen.

PT Standard, PT Flex og PT Total defineres som studier som går over to (2) semestre.

AFPT sin PT 3-årig anses som en total utdanningspakke som inkluderer utdannelser og kurstilbud definert under informasjonen tilegnet denne utdanningspakken. Les mer her: 

 

3. Påmeldingsavgift

Innen 14 dager etter påmeldingstidspunktet skal studenten betale AFPT sin påmeldingsavgift. Påmeldingsavgiften dekker de administrative kostnadene forbundet med studentens påmelding. Påmeldingsavgiften er spesifisert på AFPT sine hjemmesider og er medregnet i totalsummen for utdannelsesprogrammet. Påmeldingsavgiften faktureres ved påmelding med 14 dagers forfall. Studieavgiften på alle fagsamlinger og utdannelser med maksimalt 3 dagers varighet betales i sin helhet før oppstart og herav utgår pkt 4, 5 og 6 uavhengig av om studenten møter til studieprogrammet eller ikke.

For intensiv kurs i utlandet gjelder egne betalingsbetingelser. Påmeldingsavgift skal være betalt etter utløp av angrerett; se pkt. 6 i denne studiekontrakten.

 

4. Første betalingstermin studieavgift

Studenten skal senest ved studiestart betale AFPT halvparten av den gjenstående delen av studieavgiften. Med studiestart menes det tidspunktet AFPT fastsetter at det valgte undervisningsopplegget settes i gang eller der studenten skriftlig meddeler AFPT om at tilgang til materialet skal gis.

Første betalingstermin forfaller ved følgende tidspunkt:

 • PT Standard: bestemt oppstartsdato for utdannelse
 • PT Flex: 14 dager etter påmelding eller ved skriftlig beskjed fra studenten om at studiemateriale skal åpnes
 • PT Total: ved bestemt oppstartsdato for utdannelse eller ved skriftlig beskjed fra studenten om at studiemateriale skal åpnes
 • Kostholdsveileder: 14 dager etter påmelding eller ved skriftlig beskjed fra studenten om at studiemateriale skal åpnes
 • Endurance Trainer: bestemt oppstartsdato for utdannelse
 • Rehab Trainer: bestemt oppstartsdato for utdannelse
 • Salg, markedsføring og coaching: bestemt oppstartsdato for utdannelse eller som ved PT Total
 • Andre utdannelser og kurs: bestemt oppstartsdato for utdannelse

Dersom studieavgiften ikke er betalt kan studenten nektes tilgang til undervisningen. Dersom studenten gjør egne betalingsavtaler med AFPT eller SVEA er disse gjeldende.

For intensiv kurs i utlandet forfaller første betalingstermin 1.mars samme år som kurset avholdes.

 

5. Andre betalingstermin studieavgift

Med andre betalingstermin menes ved oppstart av andre semester i utdannelser som går over to semestre. AFPT forholder seg til det normale studieåret med en termin høst og en termin vår. 

Ved utdannelser med kortere varighet skal andre betalingstermin være betalt innen 3 uker før siste kursdag.

For intensiv kurs i utlandet forfaller andre betalingstermin 1. juni samme år som kurset avholdes.

5.1 Personlig Trener 3-årig

Personlig Trener 3-årig er et program som inkluderer mange ulike utdanninger og kurs, som til sammen vil utgjøre et komplett studium for å bli Personlig trener. Dette kursprogrammet inkluderer rabatterte priser på alle våre utdannelser og kan settes sammen i stor grad etter egne ønsker. Noen av delene er obligatoriske og må inngå i programmet. En avsluttende oppgave skal skrives etter fastsatte retningslinjer som siste del av programmet. Her vil du få tilgang til en veileder som vil kunne gi deg hjelp og råd rundt oppgaveskrivingen.

Du har totalt 36 måneder fra oppstart av første del til programmet må være avsluttet. Fristen begynner derfor fra første dag du får tilgang til studiematerialet.

Betalingsvillkår

Du vil bli fakturert for hver del av utdannelsen etter hvert som du melder deg på den respektive modulen. Eksempelvis er det slik at når du melder deg på Personlig Trener vil du faktureres i henhold til de oppsatte betalingsavtalene eller etter egen avtale med oss. Betalingsvillkårene for dette er tilsvarende alle andre utdanninger og kurs hos AFPT, men det poengteres at PT3-årig anses som en pakke.

Personlig Trener 3-årig gir deg rabatterte priser, som forutsetter at du gjennomfører programmet. Vær oppmerksom på at dersom du melder deg av Personlig Trener 3-årig før du har gjennomført alle utdannelsene/kursene som kreves for programmet, vil du ikke kunne nyte godt av våre rabatter. Du vil derfor etterfaktureres slik at du betaler ordinær, urabattert pris for de ulike kursene og utdanningene som du allerede har gjennomført.

Kravet som vi etterfakturerer vil oppstå først når vi har konstatert manglende gjennomføring. Forfallstidspunktet for betaling av beløpet som tilsvarer gapet mellom rabattert og ordinær pris vil dermed fastslås etter at du ikke har gjennomført innenfor programmets ramme på 36 måneder, melder deg av eller på annen måte avbryter programmet.

Dersom du mener at etterfaktureringen rammer deg på en urimelig måte, kan du kontakte oss og forklare hvorfor du mener det er tilfellet. Du kan da be om at beløpet som etterfaktureres reduseres eller bortfaller. Du kan også be om at du innvilges lengre tid til å fullføre programmet. Anmodningen må fremsettes senest to måneder etter at faktura er sendt fra oss.

Ved mottak av anmodning vil vi gjennomgå din sak, og vurdere om beløpet som etterfaktureres bør reduseres eller bortfalle, eller om du bør innvilges lengre tid til å gjennomføre programmet. Vi har et fritt skjønn til å avgjøre om vi vil ta til følge dine innsigelser.

 

6. Angrerett

Det er 14 dagers angrerett på enhver tjeneste bestilt hos AFPT gjennom AFPTs nettsider, epost, post eller over telefon. Det innebærer at studenten uten å begrunne det og uten tanke på bestemmelsene i punkt 7 og 8, kan angre på inngåelse av avtale i henhold til disse betingelsene, og dermed fritas for betalingsforpliktelsen for tjenesten ved å samtidig avstå fra å benytte seg av den.
Benyttelse av angreretten må skje innen 14 dager fra påmeldingstidspunktet, og skal skje ved bruk av ferdig utfylt angreskjema eller ved fremsettelse av annen utvetydig erklæring. Dersom angreskjema ikke benyttes, bør studenten sende en epost til [email protected] og merke e-posten med ”Benyttelse av angrerett”. AFPT skal bekrefte benyttelse av angreretten skriftlig senest innen 10 dager etter mottatt henvendelse. Hvis angreretten benyttes vil ikke studenten få tilgang til studier. Ved bruk av angreretten må eventuelt mottatt fagmateriale sendes tilbake til AFPT. Studenten må selv dekke kostnadene ved retur av materialet dersom studenten benytter seg av angreretten.

Angreretten anses som fraskrevet dersom AFPT sine produkter og/eller tjenester er påbegynt. Dette gjelder åpning av teoretisk materiale og/eller påbegynt praktisk undervisning. Angreretten anses også som fraskrevet ved skriftlig fraskrivelse fra studenten på elektronisk medie (SMS, epost eller lignende). AFPT lagrer eventuell fraskrivelse av angreretten i varig medie for dokumentasjon.

For intensiv kurs i utlandet gjelder egen angrerett, der påmelding er bindende: Etter 1. mai samme året som kurset avholdes er det ingen mulighet å avlyse studiet.

 

7. Studieavbrudd og oppsigelse

Studenten kan når som helst avbryte sine studier ved å si opp avtalen med AFPT. Slik oppsigelse bør gis AFPT i skriftlig form ved å sende en epost til [email protected] Merk eposten med ”Studieavbrudd” og/eller ”oppsigelse”. AFPT skal bekrefte oppsigelsen skriftlig senest innen 10 dager etter mottatt oppsigelse. Ethvert restkrav som AFPT har mot studenten per oppsigelsestidspunktet forfaller 30 dager etter at oppsigelsen er mottatt og bekreftet av AFPT.

Oppsigelse etter dette punkt 7 utløser oppsigelsesgebyr i tråd med disse vilkårenes punkt 8. Ved legeerklæring må studenten betale for levert utdannelse frem til dato for legeerklæring.
Ved endring/flytting av kurstilfelle må studenten til enhver tid forholde seg til originale betalingsavtale.

Manglende oppmøte anses ikke i seg selv som oppsigelse. Studenten blir ikke fritatt fra sine betalingsforpliktelser ved å la være å møte opp på studier, fagsamlinger og kurs i regi av AFPT uten samtidig å si opp tjenesten i tråd med disse vilkårene. Oppsigelsen anses bare som gyldig ved bekreftelse på mottatt oppsigelse fra AFPT.

AFPT har noen tydlige retningslinjer for gjennomføring av studiet som du finner lenger ned. Det anbefales på det sterkeste at disse gjennomleses.

 

8. Oppsigelsesgebyr

Når studenter melder seg på studier, fagsamlinger og kurs i regi av AFPT, forplikter AFPT seg til å utføre den avtalte tjenesten. Utførelse av de tjenester AFPT tilbyr innebærer en rekke kostnader for AFPT. Mange av disse kostnadene må dekkes av AFPT før tjenesten rent faktisk utføres for at det skal være praktisk mulig å gjennomføre tjenesten. Eksempler på slike kostnader er studiemateriell, leie av lokaler, leie av personell, utstyr osv. Ettersom AFPT må dekke disse kostnadene uavhengig av om studenten benytter seg av tjenesten eller ikke, har AFPT behov for å sikre at kostnadene uansett blir dekket for å kunne fortsette å tilby sine tjenester. Oppsigelse etter punkt 7 utløser derfor oppsigelsesgebyr som beskrevet i dette punkt 8.
Oppsigelsesgebyret er tilsvarende den til enhver tid gjeldende påmeldingsavgiften.

Oppsigelse innen angrefristens utløp som beskrevet i disse vilkårenes punkt 6 skal anses som benyttelse av angrefristen, og utløser ikke oppsigelsesgebyr.

Ved oppsigelse etter angreretten beskrevet i disse vilkårenes punkt 6 skal studenten betale AFPT følgende, uavhengig av om studenten benytter seg av tjenesten:

 • Ved oppsigelse etter utløpet av angrefristen, men før første betalingstermin forfaller, skal studenten betale påmeldingsavgiften som beskrevet i punkt 3.
 • Ved oppsigelse etter at første betalingstermin for studieavgift forfaller til betaling (se pkt 4), skal studieavgiften betales i sin helhet ved utdannelser/kurs kortere enn to (2) semestre og 50% av studieavgiften ved utdannelser over to (2) semestre.
 • Ved oppsigelse etter at andre betalingstermin for studieavgift forfaller, skal studieavgiften betales i sin helhet.

 

9. Studentens betalingsmislighold

Dersom studenten ikke betaler studieavgiften og/eller oppsigelses-gebyr i henhold til disse vilkårenes punkt 2, 3, 4 5, 7 og 8 vil AFPTs fordring på studenten sendes til inkasso, og forsinkelsesrenter og gebyrer påløper fordringen på vanlig måte. Ved brudd på nedbetalingsavtale etter godkjent sertifisering vil AFPT kunne fjerne min godkjennelse til studenten er ajour med sin betalingsavtale.

 

9.1. Flytting og endring av oppmøtebasert undervisning

Ved behov for flytting eller endring av studie/kurs kan dette gjøres en gang pr studie/kurs i løpet av studieperioden. Dette skal gjøres i god tid før oppstart av undervisning, og senest 14 dager før oppmøte. Etter dette tidspunktet må gyldig dokumentasjon (legeerklæring o.l.) sendes administrasjonen for godkjenning.

Student får ikke flytte eller endre undervisning hvis de har forfalte fakturaer. Det er et krav at de økonomiske forpliktelsene er innfridd i henhold til avtale ved flytting eller endring.

 

10. Studentens helse og språk

En sentral forutsetning for påmelding er at studenten skal være frisk og ikke inneha eksisterende skader, og/eller sykdommer eller tilstander som vil påvirke gjennomføringen og/eller forverres av utdannelsen ved AFPT.

Ethvert studie, fagsamling og kurs i regi av AFPT gjennomføres på eget ansvar, og som deltager tar studenten det hele og fulle ansvar for eventuelle helsemessige konsekvenser som er en følge av gjennomføring av AFPT. Ved usikkerhet knyttet til studentens medisinske tilstand er det studentens plikt å forsikre seg om at en videre gjennomføring av studiet er forsvarlig.

En annen sentral forutsetning er at studenten må ha forståelse av det norske språk. Det forutsettes en språkkunnskap tilsvarende B2 i henhold til Europarådets kriterier. Ingen spesielle tilpasninger i språk, pensum eller eksamen vil gjøres.

Les om Europarådets nivåskala her: https://www.folkeuniversitetet.no/Artikler/Spraakkurs/Europaraadets-nivaaskala-for-spraak

 

11. Fravær

Det er krav til minst 80% oppmøte på studier, fagsamlinger og kurs i regi av AFPT for bestått kurs og kunne ta eksamen. Manglende oppmøte regnes som fravær. AFPT fører fraværsprotokoll og studenten oppfordres til å holde egen oversikt. Ved over 20% fravær må studenten selv sørge for å ta igjen tapt undervisning mot et tilleggsgebyr fastsatt av AFPT for å kunne avlegge eksamen. Gebyret er fastsatt til kr. 4000,- per helg eller kr. 900,- per fredag, kr. 1800,- per lørdag og kr. 1800,- per søndag og er bindende betaling ved ny påmelding. Hvis studenten er forhindret til å delta av helsemessige årsaker, skal det fremlegges legeerklæring senest 10 dager etter oppmøteplikt slik at studenten kan ta igjen tapt undervisning uten tilleggskostnader.

 

12. Studentens kontaktinformasjon og oppdateringsplikt

Studenten plikter til enhver tid å holde sin kontaktinformasjon oppdatert, samt holde seg oppdatert om gjeldende studiekontrakt og retningslinjer angående tjenester kjøpt hos AFPT.

 

13. Gjennomføring av studiet

Ethvert studie, fagsamling og kurs i regi av AFPT avholdes ved AFPTs eller ved en av AFPTs samarbeidspartneres lokasjoner. AFPT vil utgi praktisk informasjon i forkant av oppstart per epost om lokasjon, oppmøtetidspunkt og annen relevant informasjon.
Arbeidskravene tilhørende ethvert studie følger de til enhver tid gjeldende regler og ved manglende utførte arbeidskrav vil studenten ikke kunne avlegge eksamen.

Det forutsettes at all gjennomføring av utdannelsen forholder seg til respektive lands lover og regler. Ved brudd på disse vil AFPT betingelsesløst kunne avslutte denne avtalen uten mulighet for avkortning i studieavgiften.

AFPT vil til enhver tid benytte programvare i forbindelse med utdannelsen for å gi best mulig læring, og studenter må forholde seg til denne. AFPT vil kunne opprette brukerkonto for den enkelte student. For tiden brukes programvaren ABEL, men dette kan endres av AFPT ut fra hva selskapet finner hensiktsmessig. Vilkår ved forlenget bruk av programvare og eventuell betaling for denne etter opphør av studier, er et forhold som studenten avklarer direkte med tilbyder av programvaren.

Det følger arbeidskrav i studiet som forutsetter egentrening av valgt program og evaluering av egne økter, samt evaluering av utsendte programvarer og feedback. Alle økter og evalueringer skal være gjennomført senest tre uker før planlahgt eksamen.

14. Studiepoeng

Ved ønske om studiepoeng ved studieprogram som tilbyr det er det studentens eget ansvar å overholde gjeldende frister satt av samarbeidende Høgskole, som fra og med 2019 er Høgskolen i Volda, heretter benevnt HVO. Det er studentens hele og fulle ansvar å selv sørge for at korrekt og tilstrekkelig dokumentasjon for godkjent opptak hos Høgskolen i Volda innen spesifiserte tidsfrister for respektive studie.

Studenten må ha mottatt godkjennelse for opptak ved HVO før oppstart av studiet hos AFPT for å være berettiget studiepoeng. Det er også studentens hele og fulle ansvar å sette seg inn i retningslinjene for studieplass og eksaminasjon hos HVO.

Det er studentens eget ansvar å selv sette seg inn i Lånekassen sin støtteordning og søke om økonomisk støtte.

 

14.1 Oppsigelse av plass på grunnlag av avslag på opptak fra Høgskolen i Volda, heretter benevnt HVO

Dersom studenten, uavhengig av årsak, ikke tas opp som student ved HVO er det studentens egen plikt å melde seg av AFPT sitt studie innen tre (3) dager fra opptaksbrev er utsendt av HVO. Denne oppsigelse av studieplass skal gjøres i henhold til pkt. 7 i denne avtalen. Dersom studenten ikke melder seg av studiet vil studenten anses som å ha inngått en forpliktende avtale med AFPT med de forpliktelser dette innebærer.

Det informeres om at avslag fra HVO ikke automatisk medfører avmelding fra AFPT sitt respektive studie.

Det informeres også om at dersom studiet er en del av PT Total så gjelder denne avtales punkt 2,4,6 og 8 og at dette studiet regnes som ett (1) studie og er underlagt regler for betaling.

 

15. Studiemateriale

Studiemateriale og fagstoff tilknyttet AFPTs tjenester er inkludert i tjenesten og studieavgiften, og formidles ved studiestart. Eventuell tilleggslitteratur er ikke inkludert i utdannelsen og må anskaffes av studenten på eget initiativ og for egen regning. Eventuelle avgifter til HVO og Studentsamskipnaden ved studiepoeng kommer i tillegg.

 

16. Eksaminasjon

Det er studentens eget ansvar å selv melde seg opp til teoretisk og praktisk eksamen senest 3 uker før respektive eksamen. AFPT avholder eksamen ved fastsatte tider hvert år og det er begrenset antall plasser ved de ulike eksaminasjonsstedene. Det anbefales derfor at man er tidlig ute med valg av eksamen.

Første eksaminasjon av både teoretisk og praktisk art er inkludert i studieavgiften. Ved manglende betaling av gjeldende studieavgift vil ikke studenten kunne avlegge eksamen, eller få utstedt bevis på gjennomført utdanning. Ved ikke bestått, skal bare den respektive ikke-beståtte del tas på nytt, mot et vederlag fastsatt av AFPT.

Utsettelse/avbrudd av eksamen som ikke skyldes sykdom fører til at eksamen registreres som gjennomført. Avbrudd som skyldes sykdom, må dokumenteres skriftlig fra fagkyndig personell (lege/psykolog eller annet helsepersonell med myndighet til å utstede sykemelding) tidligst en (1) uke før, eller senest tre (3) virkedager etter eksamen, og gir rett på ny eksaminasjon uten vederlag. Ved manglende legeattest vil studenten ikke ha rett til ny eksaminasjon fri for vederlag.

Eksaminasjonen er individuell og er basert på studentens egne svar og frmuleringer. Det er ikke lov å benytte hjelp av annen part eller kuntig intelligens/AI for besvarelse av eksamen. 

 

17. Tilrettelegging av eksamen

Dersom studenten har en funksjonshemming, dysleksi eller et helseproblem som fører til vesentlige ulemper for gjennomføring av eksamen, kan AFPT innvilge søknad om tilrettelegging. En diagnose gir ikke automatisk rett til tilrettelegging. Eksempler på tilstander som kan gi rett til tilretteleggelse: dysleksi, kronisk sykdom, psykososiale vansker, svaksynt eller tunghørt. Søknad om tilrettelagt eksamen skal rettes til AFPT senest fire uker før eksaminasjon.

 

18. Ny eksaminasjon

Studenten har tre (3) forsøk over maksimalt to (2) år for å avlegge godkjent av eksamen. Tiden regnes fra tidspunktet for studiestart for det studiet studenten er påmeldt. Etter to (2) år mister studenten eksamensretten uavhengig av antall forsøk og må melde seg opp til ny utdanning for videre eksamensforsøk og betale gjeldende studieavgift ved ny utdannelse. Avleggelse av ny eksamen skjer etter nærmere avtale med AFPT, og det påløper eksamensgebyr på kr 1500,- per eksamen.
Dersom studenten følger et studieløp definert av HSN gjelder de til enhver tid gjeldende regler fra HVO.

 

19. Endringer i studieplanen

Ved behov kan AFPT foreta endringer i studieplaner og fagmateriell. AFPT plikter å holde studenten informert om slike endringer, slik at studenten til enhver tid har anledning til å holde seg oppdatert om studiets form og innhold.

 

20. AFPTs avlysning

AFPT kan avlyse ethvert studie, kurs eller fagsamling ved manglende påmelding eller av andre grunner inntil 14 dager før planlagt oppstart.

Dersom AFPT avlyser studie, kurs eller fagsamling, og i den grad det ikke kan tilbys alternativer eller samme utdanning ved senere anledning, skal innbetalt studieavgift tilbakebetales studenten senest 14 dager etter utsendt varsel om avlyst utdannelse.

21. Lovvalg - verneting

Enhver tvist som springer ut av eller i oppstår i forbindelse med avtalen mellom studenten og AFPT reguleres av norsk rett. Fredrikstad tingrett er avtalt verneting.

Ved aksept av denne avtalen bekrefter jeg at alle forutsetninger for påmelding, deltagelse og gjennomføring er forstått.

GENERELLE VILKÅR

1.    Jeg ønsker å delta på studieprogrammet i regi av Akademiet for Personlig Trening AS.

2.    Jeg har satt meg inn i og aksepterer Akademiet for Personlig Trening AS sine standardvilkår som er beskrevet i denne studiekontrakten og er klar over at disse gjelder for min deltakelse på nevnte studieprogram. Ved å akseptere denne avtalen elektronisk ved påmelding er jeg underlagt alle retningslinjer i denne kontrakten.

3.    Jeg har satt meg inn i og gjort meg kjent med innholdet i nevnte studieprogram slik det er beskrevet på www.afpt.no og jeg er innforstått med hvilke krav deltakelse i studieprogrammet stiller til meg. Jeg aksepterer alle arbeidskrav som er beskrevet under beskrivelsen av studiet Personlig Trener.

4.    Jeg er klar over at jeg har angrerett på min bestilling av studieprogrammet, og at denne brukes ved utfylling av standardisert skjema tilgjengelig på www.afpt.no Jeg vil også motta ferdig utfylt angreskjema per e-post så snart Akademiet for Personlig Trening AS har mottatt påmelding. Bruk av angrerett er nærmere regulert i standardvilkårene, vedlagt dette skjemaet.

5.    Jeg aksepterer å betale studieavgift tilsvarende til enhver tid gjeldene satser for studieprogrammet og aksepterer betalingsforpliktelsene dersom jeg avbryter studiet etter utløpet av angrefristen. Jeg aksepterer også retningslinjene for betaling ved egen avtalt betalingsløsning med AFPT. Jeg aksepterer også at AFPT har sin fulle rett til å fjerne mine eventuelle sertidiseringer fra min profil dersom jeg bryter betalingsavtalen.

6.    Jeg oppfyller helsekrav oppstilt av Akademiet for Personlig Trening AS, og er klar over at det under enhver tid er mitt eget ansvar å sørge for at jeg er i den fysiske form som kreves for at jeg skal gjennomføre studieprogrammet. Det er mitt eget ansvar å avstå fra enkeltaktiviteter som jeg på grunn av min helsetilstand ikke kan delta i.

7.    Jeg er innforstått med og aksepterer at AFPT vil ta og benytte bilder av undervisningen i markedsføring og på sosiale medier og bekrefter at bruken av bildene aksepteres. Dersom jeg ikke ønsker å være med på bilder er det mitt ansvar å informere AFPT og forelesere for respektive undervisningstilfelle om dette.

8.    Jeg er innforstått med at det ved ønske om studiepoeng gjøres i henhold til retningslinjer fremsatt av HVO gjeldende både studieløp, eksaminasjon og annet og jeg er inneforstått med at AFPT ikke har muligheten for tilrettelegging eller endring av respektive regler fremsatt av HVO. Jeg er også innforstått med avmeldingsrutinene tilknyttet et eventuelt avslag ved HVO.

9.    Jeg er inneforstått om at betalingsløsning via SVEA Finans er underlagt SVEA sine regler og retningslinjer. Jeg er også inneforstått om at AFPT kan innhente kredittopplysninger ved ønske om ønskelig egen avtalt betalingsløsning med AFPT.

10.    Jeg er inneforstått med at alle elementer knyttet til studiepoeng, studielån og lignende er underlagt de til enhver tid gjeldende retningslinjer hos HVO og Statens Lånekasse og at det er mitt hele og fulle ansvar å sette meg inn i de nødvendige elementene tilknyttet dette. Dette innebefatter oppsigelsesrett hos AFPT, betalingsforpliktelser, eksamensregler og studenthåndbøker som til enhver tid er gjeldende hos HVO.

11.     Jeg er innforstått og godkjenner at AFPT ved avsluttet og godkjent eksamen sender mine opplysninger til EREPS (Eurpopean Register for Exercise Prefessionals) for registrering i deres register. Første års registrering i EREPS er inkludert i studieavgiften og dekkes av AFPT. Videre medlemsskap må dekkes av studenten ved ønske om videre medlemsskap.

12.    Jeg er innforstått med at dersom jeg bryter avtalte nedbetalingsplan med AFPT er AFPT ved sin fulle rett til å fjerne min sertifisering på sine sider.

13.  Jeg er inneforstått med AFPT sine retningslinjer for undervisning og er gjort oppmerksom på eventuelle konsekvenser ved brudd på disse. Under finner du retningslinjene spesifisert.

14. Jeg er innforstått med at AFPT vil benytte bestemt programvare i forbindelse med studiene, og at jeg må tilpasse meg det til enhver tid utvalgte programmet AFPT finner hensiktsmessig å benytte.

Oppmøte i tide

De aller fleste som kommer til oss vil ha mest mulig ut av undervisningen. Dersom noen kommer for sent til timene skaper det avbrekk i undervisningen og reduserer læringsutbyttet for alle som er tilstede. Derfor stenger AFPT dørene når undervisningen starter og åpner når den slutter. Dette gjelder både ved oppstart og avslutning for dagen, og også for de enkelte timene. Om du mot formodning har avvikende oppmøtetider ber vi om at du gir AFPT beskjed om dette på forhånd. Undervisning vil begynne og avsluttes ved oppsatt tid som det fremgår av kursskjema.

Bruk av telefon og PC i undervisning

Som student hos oss forventes det at du er der for å lære. Det betyr at alle andre kommunikasjonsmidler som telefon, nettbrett og PC kun benyttes til undervisning og ikke til annen underholdning, inkludert sosiale medier. Telefon legges vekk i undervisningstiden og settes på lydløs eller flymodus, foruten om det er nødvendig for undervisningen.

Respekt for medelever

Unødvendig støy skaper forstyrrelser i læringsmiljøet. Det samme gjør det å ikke delta på gruppeoppgaver/diskusjoner som er en del av studiet. Det er et arbeidskrav at du deltar på alle diskusjoner og oppgaver som fremsettes, samt deltar på alle praktiske element.

Diskriminering

AFPT har nulltoleranse for diskriminering basert på kjønn, rase, religion eller legning.

Respekt for senterets retningslinjer

Den praktiske undervisningen foregår på utvalgte senter. Av respekt for sentrene vi er på forventes det at vi alle respekterer senterets interne retningslinjer. Foreleser vil være innforstått med disse og vil gjøre sitt ytterste for å håndheve disse for best mulig gjennomføring.

Det at studentene ved AFPT følger regler for god oppførsel, er tolerante og behandler sine medstudenter og lærere med respekt, er viktig for å gi det beste læringsmiljøet. Alle studenter  investerer mye tid og ressurser i utdannelsen sin hos AFTP og fortjener et godt studiemiljø. Dette må alle være med å bidra til.

Dersom studenten i vesentlig grad avviker eller har avveket tidligere fra AFPTs regler for god oppførsel nedfelt her, kan dette gi grunnlag for avvisning av opptak, oppsigelse av studietilbud/kjøp eller umiddelbar utvisning, jf. neste punkt. Dette gjelder uavhengig av hvilke regler som gjaldt tidligere. Adgangen til å reagere gjelder også selv om studenten har fått bekreftelse på innvilget kursadgang.

Eksaminasjon

Eksaminasjonen er basert på studentens egne svar og formuleringer og bruken av kunstig intelligens/AI er ikke tillatt. 

Brudd på retningslinjer

Ved første brudd på retningslinjene vil studenten motta en muntlig advarsel fra respektive foreleser, ved andre brudd vil skriftlig advarsel fra daglig leder sendes pr epost og ved tredje brudd vil skriftlig oppsigelse og utvisning fra undervisningen kunne gjøres med grunnlag i disse reglene. 

Imidlertid kan AFPT umiddelbart avvise, gi oppsigelse til eller utvise student som i vesentlig grad avviker eller har avveket fra AFPTs retningslinjer som er nedfelt her. Dette gjelder uavhengig av hvilke regler som gjaldt tidligere. Adgangen til å reagere gjelder også selv om studenten har fått bekreftelse på innvilget kursadgang.

En eventuell utvisning gjøres uten grunnlag til refusjon på hele eller deler av studieavgiften og er også spesifisert i studiekontrakten.

Disse retningslinjene er i tråd med normal folkeskikk og forretningsdrift.  AFPT ønsker å sikre læringsmiljøet for studentene og sikre at du får maksimalt utbytte av studiene hos oss.

 

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til at vi kan kommunisere med deg via e-post og samtidig samtykker du til vår personvernpolicy.